Bedrijven en brancheverenigingen geven goede voorbeeld

De campagne “een beetje chauffeur laat zich niet afleiden” is een initiatief van de Rijksoverheid, en wordt uitgevoerd door VVN in samenwerking met maatschappelijke organisaties en bedrijven. De bedrijven Esso, BP, Shell, Schenk Papendrecht B.V., Gasunie, UPS, Allsecur, Leaseplan, Kimberly-Clark en Tata Steel hebben richtlijnen voor hun medewerkers opgesteld om het bellen en het bedienen van navigatieapparatuur

tijdens zakelijke autoritten te verbieden of te ontmoedigen. De brancheverenigingen EVO (Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport) en VNA (Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen) steunen de campagne door de boodschap van de campagne te verspreiden onder haar leden en hen op te roepen richtlijnen of beleid bij hun zelf of hun klanten te ontwikkelen.

ESSO

Elk ongeval is te voorkomen, is de veiligheidsvisie van ExxonMobil. Met als missie: “Nobody gets hurt”. De belangrijkste sleutel daarbij is menselijk gedrag. Juist in het verkeer ben je, met snel wijzigende situaties en vele andere deelnemers, kwetsbaarder. ExxonMobil steunt daarom het ministerie en VVN van harte in hun initiatieven om ongevallen veroorzaakt door afleiding te verminderen, en versterking van

veiligheidsbewustzijn van alle weggebruikers te bevorderen. Net als VVN, adviseert ExxonMobil om geen storende apparaten te gebruiken terwijl men deelneemt aan het verkeer. ExxonMobil gaat echter een stap verder: sinds 2004 is er een richtlijn voor ExxonMobil-medewerkers die verbiedt om mobiele telefoons of andere afleidende apparatuur te gebruiken in bedrijfsauto's of tijdens zakelijk verkeer.

logo esso
 • Bestuurders mogen geen GSM noch andere communicatieapparatuur gebruiken in voertuigen, tenzij het voertuig degelijk geparkeerd staat op een plaats die aangeduid is als een parkeerzone of op een andere veilige plek. Dit voorschrift omvat uitgaande gesprekken, het checken van berichten en het ontvangen van inkomende gesprekken.
 • Passagiers mogen alleen een GSM of andere communicatieapparatuur gebruiken als het gesprek de chauffeur niet afleidt.
 • Er kunnen vooraf formeel uitzonderingen worden gemaakt voor korte inkomende gesprekken over kritische zaken of noodtoestanden, op voorwaarde dat de verkeerssituatie is geëvalueerd en de vereiste veiligheidsmaatregelen, waaronder de aanwezigheid van een hands-free-installatie, zijn getroffen. Het Senior Management is verantwoordelijk voor het vooraf beoordel

BP  

Motor aan = Telefoon uit
In het kader van het veiligheidsbeleid van BP Nederland, dat streeft naar “geen ongelukken, geen letsel aan mensen en geen schade aan het milieu”, willen wij de risico’s op verkeersongevallen zo veel mogelijk verkleinen.

Talrijke onafhankelijke onderzoeken tonen aan dat het gebruik van de mobiele telefoon of smartphone tijdens het autorijden, ook handsfree, de rijvaardigheid negatief beïnvloedt. Zowel het telefoongesprek als het bedienen van de telefoon leiden af van de rijtaak. Hierdoor wordt de kans op een ongeval met mogelijk zwaar lichamelijk letsel of materiële schade groter.

BP schrijft voor dat iedereen die in opdracht van BP aan het verkeer deelneemt de telefoon uitschakelt. Deze regel is ook van toepassing bij verkeersdeelname buiten werktijd met door BP verstrekte middelen, zoals een auto en/of telefoon. Het gebruik van de telefoon is pas toegestaan indien uw voertuig op een veilige parkeerplaats stil staat, ook als dan de motor aanstaat. Het stilstaan in de file, voor een stoplicht of een openstaande brug wordt dus niet als een veilige parkeerplaats gezien, maar als actieve verkeersdeelname.

Rijvaardigheid wordt voor een groot deel bepaald door het herkennen en erkennen van risico’s. Houd daarom ook rekening met andere factoren die de rijvaardigheid tijdens verkeersdeelname beïnvloeden, zoals vermoeidheid en invloed van medicijnen, maar ook andere vormen van afleiding, zoals eten en drinken, bedienen van airco en entertainment apparaten,

alsmede het instellen van navigatiesystemen. Het instellen van navigatiesystemen is alleen toegestaan als de auto stilstaat op een veilige parkeerplaats.

Tijdens een voor BP ontwikkelde rijvaardigheidstraining, die elke drie jaar gevolgd dient te worden, zullen de medewerkers voortdurend bewust worden gemaakt van de risico’s van het gebruik van de mobiele telefoon tijdens autorijden.

In lijn met de Gedragscode van BP worden alle medewerkers verzocht deze procedure onvoorwaardelijk na te leven en zich binnen hun werkomgeving hieraan te houden. Geconstateerde overtredingen kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen. Daarnaast geeft BP medewerkers die deelnemen aan het verkeer in een privé-auto voor privédoeleinden, ook het dringende advies om het gebruik van de privé mobiele telefoon achterwege te laten.

Deze beleidsvoorschriften zijn niet van toepassing op medewerkers die voor BP veiligheidsdoeleinden te allen tijde telefonisch bereikbaar dienen te zijn. Zij hoeven hun telefoon tijdens het rijden niet uit te schakelen. Deze medewerkers mogen echter niet (handsfree) bellen of de telefoon bedienen tijdens het rijden; zij dienen een veilige parkeerplaats op te zoeken waar zij vervolgens veilig kunnen bellen. De regels uit de Wegenverkeerswet waarin het verbod om tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden, blijven altijd van toepassing. Voor deze ontheffing moet er vooraf schriftelijke goedkeuring worden gegeven door de Teamleader en HSSE Manager.

logo essobp

Shell

Shell Verkeersveiligheid- Beleid

Een verstandig verkeersveiligheidsbeleid is voor ons al heel lang een prioriteit en een serieuze uitdaging. We hebben het grootste netwerk van servicestations in onze sector. Medewerkers en contractors van Shell reizen per jaar ongeveer 1,5 miljard kilometer, dagelijks meer dan 100 maal rond de wereld. We boeken vooruitgang via onze wereldwijde verkeers-veiligheidsnormen en onze proactieve programma’s voor veilig rijden. We werken ook met partnerschappen om industrienormen op te zetten en te implementeren, en vaardigheden en hulpbronnen te bundelen.

Veel van de verkeersveiligheidsprogramma’s die de afgelopen jaren zijn geïntroduceerd beginnen nu hun vruchten af te werpen. In een aantal plaatsen hebben we voertuigen uitgerust met interne bewakingssystemen. Door dit systeem kunnen we het gedrag rechtstreeks volgen en chauffeurs gedetailleerde feedback geven, zodat zij hun rijgewoontes kunnen verbeteren. We hebben al gezien dat naleving van onze verkeers-veiligheidsnormen hierdoor is verbeterd.

Onze verplichte 12 Life-Saving Rules benadrukken wat medewerkers en contractors moeten weten en doen om ernstig letsel en ongevallen te voorkomen. Vier van de Life-Saving Rules hebben betrekking op verkeersveiligheid: draag je gordel; volg het voorgeschreven Journey Management Plan; gebruik je telefoon niet tijdens het rijden en houd je aan de geldende snelheidslimiet; en gebruik geen alcohol of drugs tijdens het werken of rijden. De Life-Saving Rules zijn verplicht voor medewerkers en contractors die voor Shell rijden. Als ze een regel overtreden, kunnen medewerkers een disciplinaire maatregel tegemoet zien tot en met de beëindiging van het dienstverband, terwijl contractors van de vestiging kunnen worden verwijderd en worden geweerdvoor toekomstige werkzaamheden voor Shell. In een aantal van onze grote constructieprojecten is het aantal benodigde reizen met succes teruggedrongen. Een manier is door het aanbieden van accommodatie ter plekke, zoals we deden in Singapore voor het uitbreiden van het chemische complex. De medewerkers vervoeren per bus om reizen per auto te verminderen, zoals bij onze teerzand- en Pearl GTL-projecten, is een andere manier. Gebruik maken van vervoer over het water of het spoor is een derde manier.

We leren van deze successen en verspreiden het gebruik ervan naar alle geledingen van Shell. We hebben een speciaal centrum voor verkeersveiligheidsexpertise opgezet. Dit wordt geleid door een bedrijfsbrede verkeersveiligheidsmanager belast met het implementeren van een Shell-breed verkeersveiligheids-programma, gebaseerd op wat plaatselijk goed heeft gewerkt. Het centrum ondersteunt tevens de implementatie van onze bedrijfsbrede verkeersveiligheidsnormen die gebieden bestrijken zoals routeplanning, chauffeursopleiding en het weren van het gebruik van mobiele telefoons.

In mei 2011 lanceerde de Wereldgezondheidsorganisatie de “UN Decade of Action for Road Safety”. Dit omvat een plan dat landen en gemeenschappen aanmoedigt meer actie te ondernemen om levens te redden op de wegen. Shell ondersteunt dit initiatief en heeft al een aantal benaderingswijzen die bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid op de weg.

We werken met andere bedrijven voor het instellen van normen voor de vervoerssector, het uitwisselen van vaardigheden en hulpbronnen, en voor het invloed uitoefenen op overheden om meer aandacht te besteden aan verkeersveiligheidswetgeving en om de veiligheidsnormen voor voertuigen en bestuurders aan te scherpen.

logo esso

Allsecur

Allsecur is zich ervan bewust dat bellen, sms'en en het bedienen van je navigatie tijdens het autorijden tot heel vervelende situaties kan leiden. Alert zijn en met je gedachten bij de weg blijven is essentieel om veilig aan het verkeer deel te nemen. Wij weten van onze klanten dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Veel ongelukken ontstaan door

onoplettendheid. Binnen een fractie van een seconde kan er veel mis gaan. Allsecur steunt deze campagne van Veilig Verkeer Nederland, omdat we veiligheid op de weg belangrijk vinden en automobilisten graag bewust maken van veelvoorkomende risico's. Onze eigen medewerkers willen we ook een stukje bewustzijn meegeven met deze tips:

logo all secure
 • Plan je route vóór vertrek
  Stel je navigatie in voordat je gaat rijden en wacht met wegrijden tot de route is berekend. Wil je onderweg een andere bestemming invoeren, zoek dan een parkeerplaats waar je dat veilig kan doen.
 • Bellen, natuurlijk handsfree en hou ’t kort
  Bel alleen handsfree als het echt noodzakelijk is en hou het gesprek zo kort mogelijk. Sms'en doe je op een P En dat geldt natuurlijk ook voor twitteren en e-mailen. Ga naar een parkeerplaats of wacht totdat je thuis of op kantoor bent.
 • Download de 'Auto Reply App' van VVN
  Deze applicatie zorgt ervoor dat de telefoon tijdens het rijden niet overgaat. De beller krijgt een sms met de mededeling dat het gesprek niet beantwoord kan worden omdat u onderweg bent.

Bewust autorijden is ontzettend belangrijk. Tegenwoordig zijn mobiele telefoons niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Ik zie dat er veel ongelukken ontstaan door verkeerd gebruik hiervan. Daarom sta ik ook helemaal achter de campagne van Veilig Verkeer Nederland. Johan van den Neste, Marketing Manager Allsecur autoverzekeringen

Gasunie  

Ons veiligheidsbeleid is erop gericht dat al onze medewerkers aan het eind van de dag weer gezond naar huis gaan. We hebben daarvoor onder meer de ‘Golden Rules of Safety’ opgesteld zodat iedereen weet wat we bij Gasunie onder veilig handelen verstaan. Zowel medewerkers als contractors en bezoekers. Een onderdeel van deze regels is veiligheid in het verkeer. Al sinds vele jaren is een gouden regel bij ons dat het verboden is mobiel te bellen tijdens het autorijden. Veiligheid heb je zelf in de hand en daarom is ons motto ook: ”Think Safety”. Gasunie heeft daarom een

aantal gedragsregels opgesteld in het kader van Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Ook afleiding in het verkeer komt daarin aan bod:  “Alle handelingen die de aandacht van het verkeer afleiden dienen tijdens het autorijden te worden vermeden. Het is de chauffeur niet toegestaan mobiel te bellen in de auto tijdens het autorijden; de mobiele telefoon dient tijdens het rijden uitgeschakeld te zijn. In uitzonderingssituaties als wachtdienst of situaties waarbij expliciet de veiligheid in het geding is of sprake is van acute bedreigingen is het – zo beperkt mogelijk – mobiel bellen in de auto toegestaan.”

logo gasunie

Schenk Papendrecht B.V.  

Schenk Tanktransport voert een uitgebreid en actief “Behavior based Safety”-programma en disciplinair beleid. Het is de taak en verantwoordelijkheid van alle werknemers van Schenk Tanktransport om maximale zorg te besteden aan de eigen veiligheid en gezondheid, en die van alle personen die door zijn of haar werkzaamheden beïnvloed kunnen worden.

In dat kader geldt het volgende beleid met betrekking tot gebruik van telefoon en boordcomputer. Het risico op ongevallen met ernstige afloop neemt fors toe door het gebruik van de mobiele telefoon en de boordcomputer tijdens het rijden. Tijdens uw werkzaamheden voor Schenk Tanktransport geldt dan ook het volgende beleid:

logo Schenk Papendrecht B.V.  
 • Tijdens het rijden is telefoneren en gebruik van de boordcomputer niet toegestaan
 • Indien u zelf moet bellen doet u dit uitsluitend tijdens stilstand op een veilige plek
 • Het bedienen van de boordcomputer kan/mag alleen als het voertuig stil staat op een veilige plek
 • Uw privé mobiele telefoon dient tijdens uw werkzaamheden uit te staan
 • Tijdens laad- en loswerkzaamheden mag u geen mobiele telefoon bij u dragen
 • Wanneer u om dringende privéredenen bereikbaar moet zijn, dient u dit bij de planning aan te geven en is het toegestaan om elk uur een stop te maken om te bellen Indien het telefoon- en boordcomputerbeleid niet strikt wordt nageleefd, kunnen disciplinaire maatregelen worden genomen.

UPS

Alle UPS chauffeurs krijgen een uitgebreide opleiding voordat zij zelfstandig op weg gaan om pakketten af te leveren en op te halen. De nadruk binnen onze opleiding ligt op het efficiënt en veilig afleveren en ophalen van pakketten.

Tijdens deze opleiding wordt ook de routekennis van de chauffeur niet vergeten. Door zo vaak mogelijk een vaste chauffeur op dezelfde routes in te zetten is de stratenkennis van de gemiddelde UPS-chauffeur dan ook indrukwekkend te noemen. Het is daarom ook ons beleid om geen navigatiesystemen in de auto’s toe te laten, dit om de chauffeur niet af te leiden bij het rijden en om ook de efficiëntie van de routeplanning en de stratenkennis te bevorderen. Indien een adres toch niet bekend is bij de chauffeur, kan hij of zij

gebruik maken van een kaartenboek. Dit mag echter enkel gebruikt worden tijdens het stilstaan.

Door continu te investeren in technologie werden ook mobiele telefoons zo goed als volledig overbodig gemaakt voor onze chauffeurs. De DIAD, het draagbare toestel dat UPS gebruikt om pakketten te scannen en af te tekenen bij het afleveren of ophalen, is ook uitgerust met een tweerichtingscommunicatie-functie tussen chauffeur en UPS-distributiecentrum. Tijdens het rijden wordt deze DIAD in de daartoe voorziene houder geplaatst, buiten het gezichtsveld van de chauffeur. De chauffeur kan deze uitsluitend bij het uitvoeren van aflevering en het ophalen van pakketten bekijken.

logo Schenk Shell

EVO

EVO is de belangenbehartiger van 20.000 bedrijven in alle branches die goederen te vervoeren hebben. Dat doen zij met eigen voertuigen of besteden ze uit aan een transport-onderneming. Bij elkaar genereren de EVO-leden, die werk bieden aan 1,3 miljoen mensen, 70 procent van alle lading van, naar en binnen Nederland. Chauffeurs zijn vakmensen en vakmensen hebben oog voor veiligheid.

Ze weten dus dat ze navigatie voor aanvang van hun reis moeten instellen en dat ze telefoneren tot het minimum moet beperken. Dat is het veiligst en maakt het werk wel zo ontspannen. Een mededeling hierover in een personeelhandboek of chauffeurs-handboek kan bedrijven helpen bij het verhogen van de bewustwording van chauffeurs.

logo UPS

VNA

De VNA behartigt de belangen van de professionele autoleasemaatschappijen in Nederland. Zij maakt zich sterk voor een gezond ondernemersklimaat in autoleasing, wagenpark-beheer en zakelijke mobiliteit. De 78 leden van de VNA verzorgen operationele lease en het wagenparkbeheer van in totaal ruim 625.000 personen- en bestelauto's. De VNA vindt de verkeersveiligheid een belangrijk onderwerp. Zij is zich bewust van de gevaren die bellen en bedienen van

elektronische apparatuur tijdens het rijden met zich meebrengen. De VNA steunt daarom de campagne “Een beetje chauffeur laat zich niet afleiden” en zal de boodschap verspreiden onder haar leden. Daarnaast roept zij haar leden op om dit onderwerp onder de aandacht te brengen van hun klanten, om zodoende bij zoveel mogelijk bedrijven richtlijnen of beleid te ontwikkelen om de risico’s van bellen, navigeren en andere mobiele communicatieapparatuur te beperken.

logo VNA

Tata Steel

Autorijden is voor veel mensen een belangrijk onderdeel van hun leven. Maar er zijn ook duidelijke risico’s aan verbonden. Jaarlijks vallen er veel doden en gewonden in het verkeer. Tata Steel steunt het initiatief van de overheid en Veilig Verkeer Nederland om bestuurders bewust te maken van de risico’s die ze lopen als ze worden afgeleid tijdens het rijden. Tata Steel wil de risico’s van autorijden zo veel mogelijk beperken. Daarom heeft Tata Steel regels

opgesteld voor veilig rijden in werktijd. Deze gelden voor alle medewerkers, maar ook voor bezoekers en firmapersoneel op de terreinen van Tata Steel. De belangrijkste doelstelling van de regels is voorkomen dat bestuurders worden afgeleid tijdens het rijden. Het gebruik van mobiele telefoons, ook handsfree, is niet toegestaan. De kans bij een ongeval betrokken te raken is vier keer zo groot als je belt tijdens het rijden, ook als je handsfree belt.

logo Tata Steel
 • Gebruik van een mobiele telefoon (ook handsfree) en andere tweezijdige communicatiemiddelen tijdens het besturen van een voertuig is verboden, tenzij het voertuig naast de weg is geparkeerd met de motor uit
 • Telematica-apparatuur (o.a. navigatiesystemen, GPS-trackers en ingebouwde entertainmentsystemen met scherm) en draagbare elektronica mogen alleen worden gebruikt als het voertuig naast de weg is geparkeerd met de motor uit
 • Bestuurders dienen afleiding tijdens het rijden te vermijden. Dus: niet eten, drinken, lezen of cd’s wisselen tijdens het rijden
 • Navigatieapparatuur dient voor het starten van de motor te zijn ingesteld. Het is niet toegestaan er tijdens het rijden wijzigingen in aan te brengen
 • Plan uw reis. Zorg dat u weet waar tankstations en parkeerplaatsen zijn, zodat u daar telefoontjes kunt afhandelen en voldoende rust krijgt

Kimberly-Clark

Indien de werknemer tijdens het rijden toch telefoneert, raden wij aan de volgende richtlijnen in acht te nemen:

logo Kimberly-Clark
 • Telefoneer alleen handsfree.
 • Blijf geconcentreerd op het rijden. De primaire verantwoordelijkheid van de chauffeur is veilig rijden.
 • Parkeer de auto voordat een inkomend gesprek wordt beantwoord of een uitgaand gesprek wordt gestart.
 • Gebruik tijdens het rijden nooit de andere functies van de handheld. Laat de handheld door een passagier gebruiken of stop op een veilige plaats om zelf de handheld te gebruiken.
 • Luister berichten af in een stilstaande auto.

Blijf te allen tijde geconcentreerd op het verkeer. Vergeet niet dat eten en drinken, het zoeken van een zender op de radio, praten met passagiers en het oprapen van een gevallen voorwerp in de auto ook afleidt.

Ons advies: Houd bellen en rijden gescheiden.

een beedje chauffeur laat zich niet afleiden
veilig verkeer nederland, daar kan je mee thuis komen